INŠTITÚT KOMUNIKAČNÝCH STRATÉGIÍ

Názov projektu: "Aktiváciou k prosperite"

Kód projektu 312081BXZ8

Občianske združenie s názvom INŠTITÚT KOMUNIKAČNÝCH STRATÉGIÍ má v rámci svojich činností aj realizáciu vzdelávacích činnosti a spoluprácu v danej oblasti s rôznymi subjektami. OZ IKS sa špecializuje na personálne poradenstvo v komunikačných kompetenciách, na odstraňovanie bariér v osobnostnom rozvoji, na zmeny sociálnych statusov, profesionálneho imidžu poskytovanie sociálnej pomoci a poradenstva minoritným skupinám obyvateľstva a ďalšie vzdelávanie  komunikácii, tvorivých činnostiach.
Kríza spôsobená koronavírusom predstavuje pre európske hospodárstvo a život občanov stále veľkú výzvu. Je nevyhnutné, aby sme chránili nielen kritické odvetvia nášho hospodárstva, ale aj naše aktíva, technológie a infraštruktúru, a čo je najdôležitejšie, aj pracovné miesta a zamestnancov.

Ciele projektu

Hlavným cieľom je zabezpečenie individualizovanej formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu neaktívnych osôb, na trh práce. Špecifický cieľ je pomôcť neaktívnym osobám v počte 150 osôb zmeniť ich status z neaktívnych na aktívnych a  pomôcť im nájsť dlhodobé a kvalitné riešenie ich situácie. Zámerom projektu je zvýšiť zamestnateľnosť a udržateľnosť zamestnania osôb z cieľovej skupiny. Každý projektový úkon alebo súbor úkonov priamo súvisí s podporou a pomocou pri hľadaní, získaní a udržaní si zamestnania. Aktivity budú smerovať k vytvoreniu nových návykov a k priblíženia jednotlivcov k trhu práce ako aj jeho udržateľnosti a konkurencieschopnosti na trhu práce.Kríza spôsobená koronavírusom predstavuje pre európske hospodárstvo a život občanov stále veľkú výzvu. Je nevyhnutné, aby sme chránili nielen kritické odvetvia nášho hospodárstva, ale aj naše aktíva, technológie a infraštruktúru, a čo je najdôležitejšie, aj pracovné miesta a zamestnancov.

Tento projekt podporilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny. www.employment.gov.skwww.esf.gov.sk,  www.ludskezdroje.gov.sk